OPDATERET: Varsling af generalforsamling i Alpint Kraftcenter Danmark (AKD)

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Nyheder

I henhold til Alpin Kraftcenter Danmarks vedtægter varsles hermed Alpin Kraftcenter Danmarks Generalforsamling

Tid: mandag den 25. september 2023 kl. 18.30

Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby + virtuelt

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
 10. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
 11. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år)
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Ad pkt. 5 Behandling af indkomne forslag
Københavns Skiklub (KS) har indsendt forslag om vedtægtsændringer.

Bilag 1 KS Forslag vedtægtsændringer AKD 250923

Valg i henhold til § 10 Bestyrelse valg
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.  Danmarks Skiforbund har dog en fast plads i Alpint Kraftcenter

Danmarks bestyrelse, men dette medlem kan ikke vælges som formand eller kasserer. Skiforbundets

medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens medlemmer.

Bestyrelsen kan bestå af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2‐årige perioder i lige og ulige år, så alle

repræsentanter ikke skiftes samtidigt. Valg sker i henhold til Alpin Kraftcenter generalforsamlings

Ad pkt. 7 Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
– På valg efter en 2-årig periode er Ole Mathiassen, Ole genopstiller
– På valg efter en 2-årig periode er Kim Skov Jensen, Kim genopstiller ikke

Ad punkt 8 Valg af suppleant til bestyrelsen
– Vakant – Tidligere suppleant Carsten Wexel indtrådte i bestyrelsen da Søren Witt udtrådte i sidste del af 2022.

Ad pkt. 9 Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Kristian Lyhne Damgaard blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 10 Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Jesper Aaris Nielsen og Kristian Richardt blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 11 Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Jesper Aaris Nielsen og Kristian Richardt blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 12 Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år)
– På valg er Kasper Nyholm, Kasper genopstiller

Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab og budget/kontingentforslag udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamling. Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen på mail til mh@management-company.dk samt ls@skiforbund.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt samtidig med dagsordenen.

Af hensyn til bestilling af forplejning bedes man melde en eventuel fysisk deltagelse tilbage til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk senest den 18. september 2023.

Bilag:

Indkaldelse til generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 25.09.2023 opdateret

Årsrapport_2022_2023 – Alpint Kraftcenter Danmark-underskrevet

AKD budget og kontingent 2023-24 til godkendelse på generalforsamlingen 250923

Bilag 1 KS Forslag vedtægtsændringer AKD 250923

Vedtægter Alpin Kraftcenter Danmark 19.05.2022