Danmarks Skiforbunds privatlivspolitik

Der er kommet nye regler omkring persondata, som træder i kraft d. 25. maj 2018.

Reglerne skærper kravene til, hvordan vi i Danmarks Skiforbund må behandle persondata, hvordan vi skal informere dig om brugen af dine data samt, hvilke rettigheder du har.

Uanset de nye regler, så er Danmarks Skiforbunds holdning klar; dine personoplysninger tilhører dig. Derfor er Danmarks Skiforbund både interesseret i og forpligtet til at beskytte de data, vi har om dig.

Vi har netop opdateret vores persondatapolitik, som du kan finde nederst på siden.

I den nye politik kan du bl.a. læse mere om:

•Hvordan du kan kontakte Danmarks Skiforbund vedrørende persondatasikkerhed
•Hvorfor og hvordan vi behandler persondata i Danmarks Skiforbund
•Hvilke persondata vi behandler, og hvor længe vi gemmer dem
•Dine rettigheder i forhold til dine persondata


Privatlivspolitik for Danmarks Skiforbund

Senest revideret 24. maj 2018.

Danmarks Skiforbunds dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Danmarks Skiforbund er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Danmarks Skiforbund

Kontaktperson: Kenneth Bøggild

Adresse: Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

CVR: 47166918

Telefonnr.: 43 26 23 30

Mail: skiforbund@skiforbund.dk

Website: www.skiforbund.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, e-mailadresse.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • Der indhentes ingen oplysninger.

 

 • Oplysninger om ansatte, atleter, ledere og trænere og frivillige:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer køn, fødsels og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til forbundet og bankkontonummer.

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Pasnummer
  • Oplysninger ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn samt indhentning af børneattest.
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse.

Forbundets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Forbundets berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Forbundets medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i forbundets idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Administration af din relation til os.

Formål med behandling af oplysninger på atleter, ansatte, ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i forbundet.
 • Tilmelding til konkurrencer.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Administration af din relation til os.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som.

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af, startlister, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i forbundet, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i Forbundet
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til DIF, FIS, IBU og ISMF i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af forbundet
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som forbundet er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af forbundet, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter din udmeldelse af forbundet.

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år fra ophøret af dit virke.

Ansatte, lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om.
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Hent: Danmarks Skiforbunds Privatlivspolitik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboreso et dolore magna aliqua Ut enim ad minim veniam dolor amet. quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat enimsim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.