Vejledning til afholdelse af generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Her bør store og væsentlige beslutninger for foreningen træffes, og her vælges bestyrelsen.

Tidspunkt

Tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse skal fremgå af foreningens vedtægter sammen med frist for indkaldelse. Indvarslingen skal i henhold til vedtægterne udsendes til samtlige medlemmer (brev eller nyhedsmail) eller annonceres (fx på hjemmesiden).

Dirigent

Det er vigtigt, at dirigenten kender vedtægterne, dagsordenen og almindelige foreningsretlige regler. Derfor bør bestyrelsen altid have et forslag til en dirigent. Dirigenten skal konstatere generalforsamlingens lovlighed i forhold til indkaldelsesfrist. Dirigenten leder forhandlingerne og er suveræn i sine afgørelser. Generalforsamlingens beslutningsdygtighed skal fremgå af vedtægterne.

Beretning

Formanden bør gøre beretningen meget kort, idet medlemmerne i forvejen har kendskab til de afviklede aktiviteter. Der bør i stedet lægges vægt på bestyrelsens overvejelser og fremtidsplaner, som bestyrelsen gerne vil høre medlemmernes mening om. Formanden må naturligvis også gerne give udtryk for personlige synspunkter.

Formandsberetningen kan suppleres med beretninger fra udvalg.

Debatten efter beretningerne er vigtig, da medlemmerne her kan være med til at præge foreningens virksomhed

Regnskaber

Regnskaber og budgetter uddeles i uddrag med de væsentligste indtægts- og udgiftsposter og med angivelse af overskud og/eller underskud. Alle regnskaber skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse. Ifølge folkeoplysningsloven skal tilskudsregnskabet underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Forslag

Forslag fra medlemmerne kan ifølge vedtægterne fremsættes inden for en bestemt tidsfrist og optages på dagsordenen, således at forslaget kan drøftes på generalforsamlingen. Tidsfristen skal fremgå af indkaldelsen.

Valg

Valg og valgregler skal fremgå af vedtægterne, f.eks. er det vigtigt at vide om der kan stemmes med fuldmagt. Almindeligvis skal der vælges:

  • Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Revisor og revisorsuppleant

Suppleanterne kan evt. opføres i rækkefølge efter stemmetal, således at man ved, hvem der skal træde til først.

Eventuelt

Der kan ikke vedtages noget under eventuelt. Her kan alle synspunkter drøftes, og bestyrelsen noterer sig alle forslag og idéer til senere drøftelse.

Dirigent på generalforsamling hvad skal man gøre (pdf)