Status på den juridiske vurdering af snitflader, kompetencer og beslutningsråderum efter afgørelser i DIF-appelinstans & DSkiF Ordensudvalg

Posted by: Kenneth Bøggild
Category: Nyheder

Som orienteret på møderne med interesserede klubber i efteråret 2022, havde afgørelse fra DIF appelinstans og DSkiF ordensudvalg betydet at Danmarks Skiforbunds bestyrelsen besluttede at der skulle foretages en juridisk vurdering af snitflader, kompetencer og beslutningsråderum for alle de sportslige projekter/kraftcentre.

Dette for at sikre at der er fuld klarhed over ansvarsfordelingen, og vigtigst at vi ikke har en principorganisation hvor atleter eller frivillige potentielt kan efterlades i et juridisk tomrum.

Status på dette er at arbejdet er igangsat. Der er foretaget en mapping af DSkiF samlede organisation, det første møde hvor opgaven er blevet afgrænset er afviklet, ligesom det næste møde er i bogen.

Målet er at der kan ske indstilling til Danmarks Skiforbunds Forretningsudvalg, som er opgavebærere i forhold til DSkiF bestyrelse ultimo marts/primo april måned, for efterfølgende bredere involvering.

Til det kommende alpin DM i uge 13 vil Danmarks Skiforbunds bestyrelsen være repræsenteret ved Erling Veidal og sekretariatet ved Administrationschef Kenneth Bøggild, hvis der skulle opstå behov for yderligere information vedrørende ovenstående, eller andre forhold.

Det er fortsat bestyrelsens intention at kunne fremlægge de væsentligste konklusioner af den organisatoriske udredning på Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde tirsdag 16. april 2023, kl.:  18:30 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20.