Indkaldelse til generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 22. oktober 2023 kl. 11.00 i Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder, Referater

Der indkaldes hermed med 3 ugers varsel til generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark

Tid: Søndag den 22. oktober 2023 kl. 11.00
Sted: Idrættens Hus Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, mødelokale Ragnhild Hveger.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse og vedtagelse af budget inklusive fastsættelse af kontingent for indeværende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (lige år)
 7. Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
 9. Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
 10. Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
 11. Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år)
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

Valg i henhold til § 10 Bestyrelse valg
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.  Danmarks Skiforbund har dog en fast plads i Alpint Kraftcenter Danmarks bestyrelse, men dette medlem kan ikke vælges som formand eller kasserer. Skiforbundets medlem udpeges af bestyrelsen i Danmarks Skiforbund blandt dens medlemmer.

Bestyrelsen kan bestå af 6 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2‐årige perioder i lige og ulige år, så alle repræsentanter ikke skiftes samtidigt. Valg sker i henhold til Alpin Kraftcenter generalforsamlings dagsorden.

Ad pkt. 7 Valg af op til 5 bestyrelsesmedlemmer
– På valg efter en 2-årig periode er Ole Mathiassen, Ole genopstiller
– På valg efter en 2-årig periode er Kim Skov Jensen, Kim genopstiller ikke

Ad punkt 8 Valg af suppleant til bestyrelsen
– Vakant – Tidligere suppleant Carsten Wexel indtrådte i bestyrelsen da Søren Witt udtrådte i sidste del af 2022.

Ad pkt. 9 Valg af formand for ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Kristian Lyhne Damgaard blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 10 Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Jesper Aaris Nielsen og Kristian Richardt blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 11 Valg af to medlemmer til ordensudvalget (2 år)
– Ingen på valg da Jesper Aaris Nielsen og Kristian Richardt blev valgt for 2 år i 2022

Ad pkt. 12 Valg af en suppleant til ordensudvalget (1 år)
– På valg er Kasper Nyholm, Kasper genopstiller

Stemmefordeling:
Holte har 1 stemme.
Københavns Skiklub har 2 stemmer.
Århus SkiKlub har 2 stemmer.
Skiklubben Hareskoven har 3 stemmer.
DSkiF’s repræsentant har 1 stemme.

Dagsorden med bestyrelsens forslag samt foreningens regnskab og budget/kontingentforslag udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen på mail til mh@management.company.dk samt ls@skiforbund.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, og vil blive udsendt samtidig med dagsordenen.

Tilmelding til ls@skiforbund.dk senest den 15. oktober.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Alpin Kraftcenter Danmark

Bilag:
Indkaldelse til generalforsamling i Alpin Kraftcenter Danmark 22.10.2023