FIS har udsendt en præcisering af deres COVID-19 forebyggende foranstaltninger

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Alpin, Freestyle-ski, Langrend, Nyheder, Rulleski, Snowboard, Telemark

FIS har udsendt en præcisering af deres COVID-19 forebyggende foranstaltninger i forbindelse med FIS konkurrencer og events. De vil gerne give en vis klarhed om FIS’s Covid-19-forebyggende foranstaltninger.

Det er allerede to år siden, at COVID-19-pandemien i begyndelsen af marts lagde et stort pres på Verden og FIS-begivenhederne, hvilket resulterer i aflysning af mange FIS-begivenheder i slutningen af sæsonen 2020/2021. I juni 2021 dannede FIS Covid-19 Medical Support-gruppen for at skabe en forebyggelsesguide, der skal sikre den kommende konkurrencesæson, herunder WSC og planlagte olympiske testbegivenheder.

Som et resultat af den store indsats er FIS et af de få internationale forbund, der formåede at levere et fuldt omfang af arrangementer under COVID-19-pandemien. FIS Covid-19-forebyggelsesforanstaltningerne overvåges løbende af FIS Covid-19 Medical-gruppen, og reglerne blev styret på en måde, så de altid er på forkant med næste fase af pandemien.

Dette er også, hvad der er blevet gjort ved at tilpasse FIS Covid-19-forebyggelsesforanstaltningerne i begyndelsen af januar 2022 til den nye Omicron-variant for at sikre holdenes deltagelse i de olympiske vinterlege 2022 i Beijing, Kina.

Nu står FIS over for en ny udfordring: COVID-19-foranstaltningerne reduceres og/eller elimineres i mange lande, men spredningen af virussen sker stadig. Smittetallene er stadig meget høje, FIS Covid-19 Medical-gruppen er derfor stadig meget fast på FIS Covid-19-forebyggelsespolitikken, der resulterer i at holde den uændret indtil slutningen af sæsonen. Hovedårsagerne til dette er:

 1. De enkelte landes generelle lempelse kan ikke gælde FIS-arrangementer. Beskyttelse af atleterne, trænerne osv. i den røde boble er en topprioritet
 2. Risikoen for infektion er fortsat høj, selv for dem, der er blevet vaccineret og boostet – se stigende forekomster i forskellige lande
 3. Risikoen for post-covid-sygdomme forbliver uændret og udgør en risiko for atleterne
 4. Den meget smitsomme BA.2-variant er støt stigende i alle lande

FIS ser frem til de kommende begivenheder, og vi håber, at holdene vil forblive COVID-19-frie, det er vores topprioritet.

Engelsk version:
The FIS would like to provide some clarity about the FIS Covid-19 Prevention Measures in regards to the many questions received by NSAs and LOCs.

It is already two years since the COVID-19 pandemic in early March put a lot of pressure on the World and the FIS events, which result in the cancellation of many FIS events at the end of the season 2020/2021. In June 2021, FIS has formed the Covid-19 Medical Support group in order to create a prevention guide that will secure the coming competition season, including WSC and planned Olympic Test Events.

As a result of the great efforts, FIS is one of the few International Federations that managed to deliver a full scope of events under the COVID-19 pandemic. The FIS Covid-19 Prevention Measures are continuously monitored by the FIS Covid-19 Medical group, and the regulations were steered in a way to be always ahead of the next stage of the pandemic.

This is also what has been done by adapting the FIS Covid-19 Prevention Measures early January 2022 to the new Omicron variant in order to safeguard the participation of the teams in the 2022 Olympic Winter Games in Beijing, China.

Now we are facing a new challenge: the COVID-19 measures are reducing and/or eliminating in many countries, but the spread of the virus is still very much present. The incident rates are still very high, the FIS Covid-19 Medical group therefore still remains very firm on the FIS Covid-19 Prevention policy that results in keeping it unchanged until the end of the season. The main reasons for this are:

 1. The general relaxation of the individual countries cannot apply to FIS events. Protecting the athletes, coaches, etc. in the Red Bubble is a top priority
  2. The risk of infection remains high, even for those who have been vaccinated and boosted – see increasing incidences in various countries
  3. The risk of post-Covid diseases remains unchanged and represent a risk for the athletes
  4. The highly infectious BA.2 variant is steadily increasing in all countries

FIS is looking forward to the upcoming events, and we hope that teams will manage to remain COVID-19 free, this is our top priority.