Meld dig via din skiklub til arbejdsgruppen om kraftcenterstrukturen

Posted by: Lene Svanebjerg
Category: Nyheder, Skiklubber

På Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 8. maj 2022 blev det udmeldt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at foretage en gennemgang af den eksisterende kraftcenterstruktur med udgangspunkt i disciplinen alpin.

Kommissoriet for denne arbejdsgruppe er nu på plads og I inviteres hermed til at finde kandidater til arbejdsgruppen.

Formål med arbejdsgruppen:

  • At fortage en gennemgang af, om den valgte organisationsform er velfungerende, set ud fra:Demokratisk perspektiv
    • Afklare, om organisationsformen skaber øget samarbejde på tværs af klubberne
    • Afklare, om organisationsformen skaber større sammenhængskraft ned i medlemsklubberne
    • Kraftcenterets organisatoriske forankring

Ansvar/opgaver:

  • Udarbejde en anbefaling til Danmarks Skiforbunds bestyrelse vedrørende organisationsformen
  • Fremkomme med anbefalinger til alternativ organisationsform

Medlemmernes kompetencer og overordnet struktur for arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen kan have op til syv medlemmer, som alle godkendes af DSkiFs bestyrelse.

Medlemmerne af arbejdsgruppen skal have betydelig erfaring og viden vedrørende idrætslige organisatoriske forhold.

Medlemmerne til arbejdsgruppen skal indstilles af kandidatens klub. DSkiF bestyrelse nedsætter arbejdsgruppen med de endelige medlemmer.

Arbejdsgruppen ledes af en politisk udpeget person fra Danmarks Skiforbunds bestyrelses midte. Sekretariatet fungerer som sekretær for udvalget (mødeindkaldelse, dagsorden, referater m.m.) og kan indgå som sparringspartner for udvalget. Som minimum skal to medlemmer af AKD-bestyrelsen indgå i arbejdsgruppen.

Læs mere baggrunden for arbejdsgruppen samt deadlines og datoer for arbejdsgruppen i den vedhæftede fil.

Kandidater til arbejdsgruppen skal af skiklubben sendes til: kb@skiforbund.dk med kort CV (maksimalt ½ side), senest 8. august 2022.

Hent kommisoriet for arbejdsgruppen her