13 in København
Meld dig ind i en skiklub og bliv bedre til at stå på ski og snowboard

Politikker & Mål

Vedtægter og code of conduct

Danmarks Skiforbunds vedtægter

L O V E    F O R    D A N M A R K S    S K I F O R B U N D

AFSNIT 1: GENERELT

§1

NAVN

Navnet er Danmarks Skiforbund (DSkiF).

DSkiF er tilsluttet Danmarks Idrætforbund (DIF), Fédération Internationale de Ski (FIS) og The International Biathlon Union (IBU), hvis love og bestemmelser gælder for DSkiF og dets medlemmer således, at det altid er de strengeste af nævnte organisationers love, der skal benyttes.

§2

FORMÅL

DSkiFs formål er at fremme interessen for og udviklingen af alle former for skisport herunder snowboard som organiseret idræt samt fremme udviklingen af aktiviteter i tilknytning hertil.DSkiF formidler samarbejdet og optræder som fællesorgan mellem sine medlemmer, søger tilknytning til relevante danske og udenlandske organisationer og myndigheder, udarbejder bestemmelser og reglementer samt afholder mesterskaber.

§3

HJEMSTED

DSkiFs hjemsted er Brøndby Kommune.

AFSNIT 2: ORGANISATION

§4

MEDLEMMER

Som medlemmer af DSkiF kan optages danske idrætsforeninger og klubber, der opfylder DIFs og DSkiFs bestemmelser og arbejder for disses formål.

I det følgende gælder betegnelsen “medlem” ovennævnte foreninger og klubber.

I det følgende gælder betegnelsen klubmedlem enkeltpersoner, der er medlem af en klub.

Ansøgning om optagelse indgives til DSkiF. Det nye medlem skal sammen med ansøgningen indsende vedtægter og fortegnelse over klubbestyrelsens medlemmer med angivelse af disses stilling i bestyrelsen samt adresse.

DSkiF’s bestyrelse godkender optagelse af nye medlemmer i DSkiF.

Såfremt et medlem ændrer sine love, skal ændringer uopfordret meddeles til DSkiF.

DSkiF kan beslutte, at medlemmer skal udlevere fuldstændige medlemslister samt medlemsopgørelser til internt brug for DSkiF eller DIF.

Repræsentantskabet kan efter indstilling fra DSkiF’s bestyrelse udnævne klubmedlemmer til æresmedlemmer.

Enkeltpersoner kan optages direkte i DSkiF som enkeltmedlem. Skoler og efterskoler kan optages direkte som enheder. Enkeltmedlemmer, skoler og efterskoler er direkte underlagt DSkiF´s love.

§5

OPHØR AF MEDLEMSSKAB

Udmeldelser sker skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udgangen af forbundets regnskabsår (jvf § 21). Kontingent for det sidst afsluttede regnskabsår betales (jvf. § 6 f).

Et medlem kan ekskluderes fra DSkiF af repræsentantskabet, såfremt

a) medlemmet er i kontingentrestance til DSkiF
b) medlemsforpligtelserne (jvf. § 6) ikke overholdes.
c) medlemmet senere ændrer sine love, således at de efter bestyrelsens vurdering ikke opfylder DSkiFs love.

§6

MEDLEMSFORPLIGTELSER

Et hvert medlem af DSkiF er forpligtet til:

a) at anføre i vedtægterne for klubben, synliggøre på klubbens hjemmeside, at det er “medlem af Danmarks Skiforbund under Danmarks Idrætsforbund” Samt på klubbens hjemmeside bruge korrekt logo fra begge organisationer.

b) at overholde DSkiF’s love, amatør- og ordensbestemmelser, reglementer samt alle beslutninger truffet i henhold hertil.

d) at fremsende godkendt regnskab og fortegnelse over klubbestyrelsesmedlemmer til
DSkiF’s sekretariat på forlangende.

e) at foretage klubmedlemsregistrering til DIF pr. 31. december i henhold til DIF’s regler for registrering.

f) at betale kontingent som det vedtages på forbundets repræsentantskabsmøde.
Kontingentet, der følger kalenderåret, forfalder til betaling pr. 1. december i året bagud for kontingentperioden.

g) at betale bladabonnement på basis af det af repræsentantskabet fastsatte beløb
(jvf § 12 f) på x kr pr. husstand pr. år. Opkrævning af abonnement baseres på medlemmets til- og afmeldinger til abonnementslisten foretaget til DSkiF.

h) omgående at meddele DSkiF navne på klubmedlemmer, som er ekskluderet, samt grunden hertil. En eksklusion kan ankes til DSkiFs ordensudvalget (jvf. § 19).

i) udelukkende at træffe aftaler i eget navn.

§7 A

FORBUNDETS ORGANISATION

Repræsentantskabet er DSKiFs øverste myndighed (jvf. § 11-18)
DSkiF ledes af en bestyrelse valgt af repræsentantskabet.

Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg og disciplinteams efter behov.

Bestyrelsen fastsætter opgaver, budget og evt. forretningsorden for nedsatte udvalg og disciplinteams. Bestyrelsen udpeger eventuelle udvalgsformænd og godkender medlemmerne af udvalg og disciplinteams, dog ikke for så vidt angår DT-U, jf § 7 B. For medlemmerne af ordensudvalget gælder dog bestemmelserne i § 19.

Bestyrelsen kan beslutte, at et udvalg/disciplinteam supplerer sig selv, alternativ kan bestyrelsen udpege medlemmerne. Bestyrelsen kan udpege en kontaktperson for et udvalg/disciplinteam, og kontaktpersonen følger udvalgets/disciplinteamets arbejde.

§7 B

DISCIPLINTEAM UDDANNELSE

Bestyrelsen skal nedsætte et disciplinteam (DT-U), som skal beskæftige sig med skiundervisning, herunder uddannelse af skiinstruktører.

DT-U består af 5 medlemmer, hvoraf 4 medlemmer vælges af certificerede skiinstruktører under DSkiF og ét medlem udpeges af DSkiF’s bestyrelse.

DT-U udøver sin virksomhed under ansvar overfor bestyrelsen og er økonomi- og budgetansvarlig indenfor DT-U’s eget arbejdsområde. DT-U tegnes af formanden for DT-U og et andet DT-U medlem, vedrørende forhold omhandlende DT-U. DT-U kan meddele prokura for forhold som er indenfor DT-U ansvarsområde.

Det af DT-U fastsatte udbud af kurser og uddannelser samt priser herfor skal godkendes af bestyrelsen.

§7 C

KREDSE
Medlemmerne kan vælge at organisere sig i geografiske kredse – enten i et uformelt samarbejde eller på baggrund af love for kredsen.

Medlemmerne af kredsen kan vælge at opkræve et kontingent som basis for gennemførelse af de fælles kredsaktiviteter og -administration.

Intet medlem kan tvinges til at være med i kredsen.

§8

FORBUNDETS BESTYRELSE

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen leder og repræsenterer DSkiF udadtil og indadtil. Den udfører repræsentantskabets beslutninger, forvalter DSkiFs midler, herunder tildeling af midler til udvalg/disciplinteams samt fastsætter konkurrenceregler, instruktioner og øvrige bestemmelser.

Bestyrelsen tegnes af formanden og kasserer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Bestyrelsen udpeger DSkiFs repræsentanter til nationale og internationale opgaver.

§9

VALG AF BESTYRELSE

Valgbare er myndige personer, der er klubmedlemmer under DSkiF.

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet.

Alle valg er for 2 år:

I de ulige årstal vælges

Formand

2 bestyrelsesmedlemmer

2 Suppleanter (for et år)

I de lige årstal vælges

Næstformand

Kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer

2 Suppleanter (for et år)

§10

ØVRIG KOMPETENCE

Bestyrelsen kan udarbejde retningslinjer, der sætter rammerne for god opførsel (code of conduct) for alle DSkiF´s medlemmer.

Bestyrelsen træffer beslutninger i disciplinære sager og sager om overtrædelse af code of conduct. Dens kendelser kan appelleres til ordensudvalget.

Bestyrelsesmedlemmer har fri adgang til at overvære alle øvelser og konkurrencer, som afholdes af DSkiF’s medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede – heraf formand og/eller næstformand.

Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, herunder etablere et administrativt sekretariat i DSkiF.

§11

REPRÆSENTANTSKABET

DSkiFs repræsentantskab er forbundets øverste myndighed.

Det består af klubmedlemmernes valgte repræsentanter samt DSkiFs bestyrelsesmedlemmer.

§12

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

DSkiFs ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i april eller maj måned.

Repræsentantskabsmødet arrangeres af bestyrelsen.

Dato og sted offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 2 måneder før mødets afholdelse. Dagsorden, det reviderede regnskab, indkomne forslag samt liste over opstillede personer til bestyrelse skal være medlemmerne i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Dette skal ske ved fremsendelse af brev og/eller e-mail til den af medlemmet registrerede formand. Indkaldelsen offentliggøres også på forbundets hjemmeside og andre relevante kommunikations platforme.

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på repræsentantskabsmødet gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i mødet, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på mødet. Bestyrelsen skal drage omsorg for at repræsentantskabsmødet afvikles på betryggende vis selv om det afvikles delvist elektronisk. Beslutning om delvis elektronisk afvikling meddeles samtidig med offentliggørelse af afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

På repræsentantskabsmødet foretages følgende:

Indledning: Optælling af tilstedeværende stemmer (jvf. § 15)

a) valg af dirigent
b) beretning af formanden
c) godkendelse af det reviderede regnskab pr. 31.12.
d) fremlægning af mål og aktivitetsplaner
e) orientering om budget for indeværende år samt fremlægning af budget for det kommende kalenderår
f) Fastsættelse af kontingentets grundbeløb, og minimumsbeløb pr. klub samt eventuelt bladkontingent for det kommende kalenderår
g) behandling af indkomne forslag
h) valg af formand (ulige årstal)
i) valg af næstformand (lige årstal)
j) valg af kasserer (lige årstal)
k) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
l) valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
m) valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år)
n) valg af 1 revisor (ulige årstal)
o) valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år)
p) valg af formand til ordensudvalget(ulige årstal)
q) valg af 2 medlemmer til ordensudvalget(lige årstal)
r) valg af 1 suppleant til ordensudvalget(for 1 år)
s) eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Forslag kan stilles af bestyrelse og/eller medlemmer.

Navne på kandidater til de nævnte poster skal være DSkiF i hænde senest 1 måned før mødets afholdelse.

Der optages referat af repræsentantskabsmødet. Referatet skal godkendes af dirigenten og offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 4 uger efter repræsentantskabsmødet.

§13

MEDLEMMERNES REPRÆSENTANTER
Antallet af et medlems repræsentanter ved forbundets repræsentantskabsmøde beregnes på følgende måde:

Medlemmer med indtil 50 klubmedlemmer udpeger 1 repræsentant.

Medlemmer med fra 51 til 150 klubmedlemmer udpeger 2 repræsentanter.

Medlemmer med mere end 150 klubmedlemmer udpeger yderligere 1 repræsentant for hver påbegyndt 150 klubmedlemmer udover 150.

Ved klubmedlemstal forstås alene det antal klubmedlemmer, der er anmeldt ved seneste DIF registrering (jvf. § 6 e).

Enkeltmedlemmer direkte medlem af DSkiF har ikke stemmeret, skoler og efterskoler har 1 stemme per optaget enhed.

Medlemsrepræsentanter indberettes ved navn til DSkiF, senest umiddelbart inden repræsentantskabsmødets indledning. Indberetningen underskrives af vedkommende klubs formand.

§14

ØVRIGE DELTAGERE I REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Repræsentantskabsmødet er åbent for alle klubmedlemmer under DSkiF. Taleret kan tildeles af repræsentantskabet.

§15

STEMMEAFGIVELSE

Stemmeafgivelse foretages ved personligt fremmøde eller elektronisk såfremt repræsentantskabsmødet afholdes delvist elektronisk.

Medlemmer af DSkiFs bestyrelse kan hver kun afgive én stemme. Et bestyrelsesmedlem kan ikke samtidig repræsentere et medlem.

Medlemsrepræsentanter kan ved skriftlig fuldmagt, afgive mere end én stemme, men kun fra det medlem, de selv repræsenterer.

Hvis mindst 5 af de tilstedeværende medlemsrepræsentanter forlanger det, skal stemmeafgivelsen være skriftlig og anonym.

§16

REPRÆSENTANTSKABETS BESLUTNINGER

Repræsentantskabet træffer beslutninger om sager, der er forelagt på den udsendte dagsorden. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er lovligt indvarslet.

På repræsentantskabsmødet er simpelt flertal afgørende. Dog kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmer til vedtagelse af lovændringer (herunder vedtagelse af nye love) og eksklusioner af medlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§17

VALGHANDLINGER
Ved valg er den eller de kandidater valgt, som har opnået flest stemmer.

Såfremt der er kampvalg og stemmelighed blandt kandidater til poster, trækkes der lod mellem kandidaterne.

§18

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3-del af DSkiFs medlemmer ønsker det.

Ekstraordinær indkaldelse skal motiveres skriftligt.

Repræsentantskabsmødet skal da afholdes senest 1 måned derefter. Dagsorden skal være medlemmet i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse. Dette skal ske ved fremsendelse af brev og/eller e-mail til den af medlemmet registrerede klubformand. Indkaldelsen offentliggøres også på forbundets hjemmeside..

Reglerne i øvrigt for deltagelse, afstemning samt optagelse af referat er som ved det ordinære repræsentantskabsmøde.

§19

ORDENSUDVALGET

a) Ordensudvalget består af 3 medlemmer. Disse vælges af repræsentantskabet, der endvidere vælger en suppleant Mindst et medlem af udvalget bør have juridisk uddannelse.
b) Et medlem eller en suppleant i ordensudvalget kan ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet DSkiF. Ingen kan deltage i behandlingen af en sag, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.
c) Ordensudvalget behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af DSkiF love, regler, reglementer m.v.
d) Ordensudvalget kan afvise behandling af en sag, der efter DSkiF’s regler forudsættes at være endeligt afgjort ved den afgørelse, der er truffet i en tidligere instans, eller som bør afgøres uden for ordensudvalget.
e) Enhvert klubmedlem eller medlem under DSkiF er berettiget til at indbringe sager, der er omfattet af c), for udvalget.
f) Indbringelse for udvalget skal ske inden 4 uger, efter forholdet er begået, eller parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.
g) Udvalgets møder er offentlige, med mindre udvalget selv eller efter begæring fra en af parterne måtte beslutte, at mødet skal foregå for lukkede døre. Såfremt behandlingen foregår for åbne døre, kan udvalget træffe beslutning om referatforbud og/eller navneforbud.
h) Ordensudvalget kan, såfremt sagen efter sin karakter egner sig dertil, indlede sin behandling af sagen med at søge at mægle mellem parterne (mediation).
i) En af DSkiF’s ordensudvalg truffen afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg inden 4 uger efter, at parten har modtaget ordensudvalgets afgørelse. Parterne skal i forbindelse med afgørelsen gøres opmærksom på ankemuligheden efter 1. pkt.
j) Anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har ikke opsættende virkning. DSkiF’s ordensudvalg kan dog beslutte, at en sags anke til Danmarks Idrætsforbunds appeludvalg har opsættende virkning.

AFSNIT 3: BUDGET, REGNSKAB OG REVISION

§20

BUDGET

Bestyrelsen udarbejder et budget for DSkiF for det kommende kalenderår, som offentliggøres på DSkiF hjemmeside inden udgangen af november. Senere principielle ændringer af budgettet udsendes til orientering til berørte udvalg/disciplinteams

§21

REGNSKAB OG ØKONOMI
Forbundets regnskabsår er 1. januar – 31. december. Regnskabet aflægges efter almindeligt accepterede regler for god regnskabspraksis.

§22

REVISION

Forbundets regnskab revideres af den af repræsentantskabet valgte revisor (jvf. § 12 pkt r) – sammen med en ekstern revisor, som er godkendt af DIF. Disse skal føre kritisk revision og i en revisionsprotokol, som ledsager det reviderede regnskab, udtale sig om:

a) kvaliteten af den foretagne bogføring samt de foreliggende bilag
b) rimeligheden i de foretagne dispositioner, herunder budgetændringer
c) DSkiF’s generelle økonomiske stilling
d) ethvert punkt i øvrigt, som de mener, repræsentantskabet bør være vidende om

AFSNIT 4: RETTIGHEDER

§23

DSkiF besidder samtlige lyd- og billedrettigheder til ethvert arrangement, som forbundet udskriver, overdrages eller giver tilladelse til i henhold DSkiFs love og konkurrencereglementer.

Rettighederne omfatter enhver formidling af lyd og billeder fra arrangementerne til offentligheden i et hvilket som helst nuværende eller i fremtiden udviklet medie eller format, hvad enten formidlingen af lyd og billeder sker igennem analog eller digital teknik, via direkte eller tidsforskudt transmission på licensfinancieret eller abonnementsbaserede batalingsvilkår.

Udnyttelsesrettighederne omfatter således – men er ikke begrænset til – radio- og TV-transmission (licensfinancieret tv, pay per view tv eller interaktivt tv) videooptagelse og distribution (salg og leje eller “video on demand”), transmission via Internet eller Intranet, mobiltelefoni eller et hvilket som helst andet elektronisk medie, som måtte kunne formidle lyd og billeder fra forbundets sportsarrangementer til offentligheden.

AFSNIT 5: VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN

§24

VEDTAGELSE

Nærværende love for DSkiF er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 27. maj 1978 og vedtaget ændret den 2. maj 1981, den 15. maj 1982, den 11.juni 1985, den 18. april 1993, den 19.maj 2001, den 22. april 2006, den 21. april 2007, den 17. maj 2008, 25. maj 2013 samt den 24. maj 2014.

§25

ÆNDRING AF LOVENE

Nærværende love kan ændres (jvf. dog § 16) såfremt ændringerne er udsendt sammen med dagsordenen og optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

§26

OPLØSNING

Opløsning af DSkiF kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvortil repræsentantskabets medlemmer indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer må være til stede, og der kræves 5/6 af de afgivne stemmer for forslagets vedtagelse.

Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes et nyt møde med 1 måneds varsel, hvor da beslutningen om opløsning kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

I tilfælde af DSkiFs opløsning tilfalder DSkiFs midler DIF.

Code of conduct

Grundlag for god ledelse af Danmarks Skiforbund (generelt)

 1. Indledning

Forbundet følger de til enhver tid gældende love for Danmarks Skiforbund. I tilslutning, og for at skabe grundlag for at bestyrelsens kan udøve en god ledelse af Danmarks Skiforbunds samlede virksomhed, suppleres lovene herved med en forpligtende beskrivelse af Good Governance i forbundet samt en Code of Conduct.

 1. Good Governance (god organisationsledelse)

Danmarks Skiforbunds bestyrelse har med udgangspunkt i DIF’s love § 6, stk. 1, nr. 1, der blev vedtaget på Danmarks Idrætsforbunds Årsmøde d. 8. maj 2010, tiltrådt følgende bindende bestemmelser for god organisationsledelse i Danmarks Skiforbund:

(Sekretariatet = ansatte)

 • Der er åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelses-, udvalgs, og sekretariatsarbejde, hvor bestyrelsen, udvalg og sekretariatet løbende kommunikerer beslutninger til medlemskredsen m.fl.
 • Der er åbenhed og gennemskuelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelsen, herunder er ansvaret herfor forankret i bestyrelsen, og budgetter og regnskaber er offentligt tilgængelige.
 • Bestyrelsen sørger for at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold og i visse situationer vil bestyrelsen informere DIF om økonomiske forhold.
 • Forbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005).
 • Bestyrelsen drøfter og vedtager med passende mellemrum visioner, strategier og politikker, idet bestyrelsen præsenterer principielle ændringer for repræsentantskabet forud for iværksættelse, og i vidtgående tilfælde lader repræsentantskabet vedtage eller forkaste de af bestyrelsen foreslåede ændringer.
 • Bestyrelsen udarbejder en ”Code of Conduct” for bestyrelses, udvalg og sekretariatsarbejdet, som offentliggøres over for repræsentantskabet, via www.skiforbund.dk, se punkt 3. ”Code of Conduct” er også gældende for øvrige faste og løst tilknyttet forbundet (trænere, frivillige ledere, atleter, forældre etc.), dvs. den samlede Danmarks Skiforbunds organisation.
 • Bestyrelsen nedfælder principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen og den professionelle organisation, idet bestyrelsen drøfter opgavefordelingen og samarbejdsformen med forbundets ansatte medarbejdere minimum én gang om året.
 • Bestyrelsen er ansvarlig for at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen.
 • Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som medarbejder i forbundet. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og i videst muligt omfang undgås. Et bestyrelsesmedlem kan modtage midlertidigt vederlag i forbindelse med eventuelt løsning af et specifikt projekt, som er godkendt og vedtaget af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen forpligter sig til at være til stede på DIF’s repræsentantskabsmøder, årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette.
 • Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder alle ovenstående bestemmelser og regler i øvrigt i henhold til Danmarks Idræts-Forbunds love for dermed at sikre tillid til dansk idræt og den frivillige foreningsverdens troværdighed.
 1. Code of Conduct for bestyrelses, udvalgs og sekretariatsarbejde i Danmarks Skiforbund, og øvrige nævnt under pkt. 2.

Formålet med at formulere et Code of Conduct (CoC) i denne kontekst, er at beskrive et sæt leveregler for god individuel og kollektiv bestyrelses- udvalgs, og sekretariatspraksis i Danmarks Skiforbund.

Reglerne skal efterleves af bestyrelsen, udvalgene, ledelsen, medarbejdere og øvrige nævnt under pkt. 2, og vi forudsætter også, at vores forretnings- og samarbejdspartnere respekterer dem.

Som bestyrelses & udvalgsmedlem, ansatte og øvrige nævnt under pkt. 2 i nærværende CoC i Danmarks Skiforbund er det god skik, at:

(Sekretariatet = ansatte)

 • Der foretages en forventningsafstemning og introduktion til bestyrelses- & udvalgsarbejdet i Danmarks Skiforbund mellem bestyrelses- & udvalgsformanden og nye bestyrelse- & udvalgsmedlemmer.
 • Der er afklaret på egne og andres roller, ansvar og kompetence i forhold til den samlede DSkiF organisation, og de strategiske, politiske og praktiske opgaver som organisationen skal løse.
 • Det enkelte bestyrelses-udvalgsmedlem og ansatte løser sine opgaver med rettidigt omhu, som skal forstås generelt som overholdelse af aftaler, beslutsom, forudseende, samt opgaveløsning til tiden og efter aftalte kriterier afstemt med modtagerens forventninger.
 • Kommunikationen er anerkendende, og hvor det enkelte bestyrelses, udvalgsmedlem, ansatte og øvrige nævnt under pkt. 2 tilstræber at se, høre og forstå sine bestyrelses- ,  udvalgskollegaer, ansatte og øvrige nævnt under pkt 2..Tonen mellem alle involveret i arbejdet i og omkring Danmarks Skiforbund er konstruktiv, problemløsende, målrettet og humørfyldt.
 • Opførsel eller gestus rettet mod personer eller grupper af personer, som er fornærmende, nedværdigende, ydmygende, ondskabsfuld eller uforskammet, uanset om den bevidst generer andres mulighed for at deltage og udfolde sig eller bare er gentaget så ofte, at den virker krænkende, er ikke acceptabel opførelse.
 • Bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, ansatte og øvrige nævnt under pkt. 2 bakker trufne beslutninger loyalt op udadtil, og tager diskussionen indadtil.
 • Bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og ansatte er tilgængelig i forhold til hinanden og til samarbejdspartnere.
 • Bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og ansatte møder altid velforberedt op til bestyrelses- & udvalgsmøderne, og aktivt bidrager med de ressourcer det enkelte bestyrelses-, udvalgsmedlem og ansatte besidder.
 • Bestyrelsen, udvalgsmedlemmer og ansatte arbejder mellem bestyrelses- & udvalgsmøderne med de opgaver, som det enkelte bestyrelses-, udvalgsmedlem og ansatte har påtaget sig.
 • Der foregår en løbende gensidig og relevant information mellem bestyrelses-, udvalgsmedlemmerne, ansatte og øvrige nævnt under pkt. 2.

Diskrimination

Direkte eller indirekte diskrimination ved ansættelse eller beskæftigelse på grund af race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, alder, nationalitet, social eller etnisk baggrund, formueforhold, seksuel orientering, herkomst eller anden status er ikke tilladt.

Korruption og bestikkelse

Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres, tolereres, kræves eller bevidst drages fordel af.

Love, bestemmelser og internationale konventioner

Det er et grundlæggende krav, at vi handler inden for rammerne af gældende lovgivning og internationale konventioner. Vi respekterer og overholder konkurrenceregler, miljølovgivning, arbejdsmarkedslovgivning, aftaler og sikkerhedskrav eller andre bestemmelser, der udstikker rammerne for vores aktiviteter.

Bestyrelsesmedlemmer eller udvalgsmedlemmer må ikke deltage i aktiviteter, der kan føre til interessekonflikt, og de må heller ikke udnytte forbindelser med forretningspartnere til personlig vinding. Dette omfatter at give eller modtage personlige gaver, at yde eller modtage tjenester, der overstiger en fastsat værdi (500,- dkk), eller at deltage i repræsentation ud over normal forretningsvirksomhed.

Der må heller ikke stilles krav om eller afgives nogen form for løfter i forbindelse med at give eller modtage gaver. Alt under hensyntagen til at der er tale om frivilligt arbejde.

 

Vejledning vedr. økonomisk godtgørelse i forbindelse med repræsentation af Danmarks Skiforbund.

Hovedprincippet er omkostningsdækning af de merudgifter, der påløber i forbindelse med repræsentation af Danmarks Skiforbund, f.eks. ved et Danmarksmesterskab, hvor et bestyrelsesmedlem eller andre optræder synligt i forbundets profilpåklædning (den udleverede), deltager i officialmøder, uddeler medaljer, takker arrangører og hjælpere m.v.

Transport:

Transport omkostninger godtgøres efter regning. Billigste rejsealternativ, skal som udgangspunkt vælges. Ved nødvendig kørsel i egen bil afregnes efter statens høje takst, for kørsel i Danmark, og kr. 1,99 for kørsel udenfor Danmark. Taksten for kørsel i udlandet kan fraviges, hvis særlige forhold gør sig gældende (f. eks. nødvendig kørsel i forbindelse med et arrangement, transport af nødvendigt udstyr etc., hvor ingen anden transport muligheder er umiddelbart tilgængelig)

Kørselsgodtgørelsen dækker uforudsete omkostninger til f.eks. reparation, bøder, bugsering af bil/køretøj eller andet.

Ophold:

DSkiF dækker omkostninger til overnatning, efter regning. Eventuelle omkostninger til ophold, udover de dage, hvor der er repræsentation for DSkiF, er forbundet uvedkommende.

Mad & drikke:

DSkiF dækker omkostninger efter regning. Brug af minibar, pay TV/Film kanaler etc. dækkes ikke af forbundet, med mindre at der ligger særskilt aftale eller årsag herfor.

Barregninger:

DSkiF dækker rimelige barregninger efter regning/bilag.

Telefon/internet på rejse:

Omkostninger til telefon og internet på rejse dækkes efter regning. Brug af mobiltelefon kan skønnes, hvis der ikke ligger specificeret regning herfor.

Liftkort:

Skiforbundet dækker nødvendigt liftkort i den periode, hvor repræsentationen for skiforbundet foregår. Omkostninger til liftkort udover de dage, hvor der er repræsentation for DSkiF, er forbundet uvedkommende.

A conto udbetalinger:

I forbindelse med længere rejser eller tilsvarende kan udbetales et a conto beløb, modsvarende det estimerede behov. Afregning af a conto udbetaling sker senest 14 dage efter rejsens afslutning.

Rejseafregning:

Rejseafregning skal ske til DSkiF sekretariatet. Ved rejseafregning skal det tydeligt angives:

 • Rejsens formål/indhold
 • Rejsens deltagere (repræsenterende DSkiF)
 • Omkostningernes art
 • Konto nr.

Vedlagt rejseafregningen skal være alle originale bilag. Eventuelle manglende bilag skal erstattes med erstatningsbilag, signeret af den rejsende med tydelig angivelse af udgiftens art.

På bagsiden af bilag på mad og drikke, hvor der har deltaget ”gæster”, anføres hvem som har deltaget.

Rejseafregning skal sendes til sekretariatet i hardcopy, eller via mail med scannede bilag.

Udlæg indbetales til udlægsholderen konto. Udlæg kan ikke afregnes kontant på kontoret.

 

Senest revideret og godkendt af Danmarks Skiforbunds bestyrelse, på bestyrelsesmøde 12. juni 2017